+90 0212 438 42 06

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ18.5.2022

Bilindiği üzere; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre; işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30/ 6/2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bu bağlamda, Tebliğ’in İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının göre, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;  istihdam edeceği veya hizmet alacağı  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ile yaptığı sözleşmeyi veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bakanlığımızca, işletmelerin bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için e-devlet sistemi üzerinden bir TMGD – KATİP (Kayıt, Takip ve İzleme Programı) adı altında bir bilgisayar programı hazırlanarak tarafların kullanıma açılmıştır. İşletmelerin temsile yetkili olan kişisinin e-devlet şifresiyle hazırlanan bilgisayar programına girerek anlaşmaya vardıkları daimi veya sözleşmeli olarak  istihdam edecekleri TMGD bilgi girişleri ile TMGD’lerle yapılan anlaşmanın fesih işlemlerini; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) işlemleri/ TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (Firma Girişi) üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Aynı şekilde TMGD’ler kendilerine ait e-devlet şifresi ile hazırlanan bilgisayar programına girerek,  daimi  veya sözleşmeli istihdam edilecekleri işletmelere ait bilgi girişlerini veya fesih işlemlerini; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) işlemleri/ TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri (TMGD Girişi)  üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Bakanlığımızca hazırlanan TMGD kayıt ve fesih işlemelerine ilişkin olarak hazırlanan www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan TMGD – KATİP bilgisayar programına, işetmelerin temsile yetkilisinin veya TMGD’lerin kendilerine ait e-devlet şifrelerini kullanarak, açılan sayfa üzerinden aşağıda yer alan sıra ve yazımız ekinde yer alan kullanım kılavuzu takip edilerek kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

1-e-hizmetler

2-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) İşlemleri

4- TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (Firma Girişi)

5- TMGD – Firma Anlaşma İşlemleri  (TMGD Girişi)

Bakanlığımızca e-devlet üzerinden yukarıda zikredilen bilgisayar programı hazırlanması ve TMGD’lere ait bütün iş ve işlemlerin bu program üzerinde yürütülecek olması nedeniyle; işletmelerin Tebliğ’in 27 inci maddesinin beşinci maddesinin (a) bendine göre,  TMGD’ler ile yapılan daimi istihdam veya  sözleşmeli istihdam etme bilgileri ile  fesih bilgilerinin ıslak imzalı olarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekli görülmemektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde işleme alınmayacaktır.

 

Ayrıca, Tebliğ’in Tehlikeli madde güvenlik danışmanın görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ( c) bendine göre TMGD’lerin hazırlayacağı yıllık faaliyet raporu yazılımı ile yine aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre idareye bildireceği kaza raporu yazılımı çalışmaları halen devam etmekte olup, yazılımların tamamlanmasına müteakip Genel Müdürlüğümüzün www.tmkt.gov.tr adresinde duyurularak, e-devlet üzerinden kullanıma açılacaktır.

Bu nedenle kaza raporu yazılımı hazırlanıncaya kadar,  TMGD’lerin 30/06/2015 tarihinden sonra istihdam edildikleri işletmelerde meydana gelen kaza veya benzeri durumları ıslak imzalı olarak Genel Müdürlüğümüze bildireceklerdir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
    Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir
  • Basınçlı Kaplarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
    Periyodik kontroller: Belirli bir periyodda mühendis muayenesi yapılarak ekipmanların uygunluğu gözlenerek raporlama yapılmaktadır. Periyodik kontrollerde eski yıpranmış aşınmış kaplar kullanılmamalıdır. Tüm basınçlı kapların kontrolleri yılda en az 1 kez
  • Makina Koruyucuları Yönetmeliği
    Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı iş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla çıkarılmıştır.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.