+90 0212 438 42 06

Temel İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.

Yasal Zorunluluk Mevcut Mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

15 Mayıs 2013’te ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini Kimler Alabilir?

Hem mavi yakalı çalışanlar, hem de beyaz yakalı çalışanlar

Eğitimi Kimler Verebilir?

1. İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

2. İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları,

3. Kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,

4. Üniversiteler,

5. Kamu kurumlarının eğitim birimleri,

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

7. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları

8. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilir.

Eğitimle Neler Hedeflenmektedir?

· İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,

· İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,

· Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

· Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek

· İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmak

Temel Eğitimler Ne Zaman Verilir?

· işe başlamadan önce,

· çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

· iş ekipmanının değişmesi halinde

· yeni teknoloji uygulanması halinde

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili yükümlülükleri mevcuttur.

1. Programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

2. Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçleri temin eder.

3. Çalışanların bu programlara katılmasını sağlar.

4. Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

Eğitim Ücreti Nasıl Karşılanmaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. İşveren tarafından karşılanır.

Eğitim Konuları Nelerdir?

1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitimi Nereden Alabilirim?

Taksim OSGB olarak deneyimli ve uzman kadromuz, bu eğitimleri sadece mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; çalışanlarda davranış değişikliğini amaçlayarak gerçekleştirmektedir.

http://www.taksimosgb.net/ internet sitesini inceleyip, 0212 438 42 06 irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Eğitim ücreti ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Eğitimler Hangi Sıklıkta Tekrarlanır?

· Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 yılda en az bir defa.

· Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa.

· Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa.

İlave Eğitim Yapılmakta Mıdır?

· İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

· Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Eğitim Süreleri Ne Kadar?

· Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,

· Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,

· Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat

Eğitim Sonunda Ne Olur?

Eğitime katılım zorunlu olmakla birlikte, eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

Eğitimleri Nasıl Takip Edebilirim?

TAKSİM OSGB olarak; İş Güvenliği Uzmanlarımız bunun için sürekli olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümüyle irtibatlı olarak personel girişlerini takip eder ve işe girişte Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini verir. Bu İşe Giriş Eğitimleri, oryantasyon ve iş ortamını tanıma eğitimleriyle birlikte verilir.

Ayrıca; çalışma yeri değişimi, iş ekipmanı değişimi, yeni teknoloji alımı, taşeron çalışanların varlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında bu eğitimler tekrarlanır.

Küçük işletmelerde ve iş kaybının önemli olduğu durumlarda sınıf eğitimleri yerine işbaşı, tezgah başı eğitimlerine ağırlık verilir.

Sonuçlar İSG Kurulu ve işverene raporlanır.

Eğitim Almazsam Cezası Var Mıdır?

İşveren her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 547 TL ödemekle yükümlüdür.

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.