+90 0212 438 42 06

ILO Sözleşmeleri

 ILO 2 Numaralı İşsizlik Hakkında Sözleşme

 

ILO 11 Numaralı Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme

 

ILO 14 Numaralı Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme

 

ILO 15 Numaralı Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme

 

ILO 26 Numaralı Asgari Ücret Tesbi Usülleri İhdasına İlişkin Sözleşme

 

ILO 29 Numaralı Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

 

ILO 42 Numaralı Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

 

ILO 45 Numaralı Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme

 

ILO 53 Numaralı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

 

ILO 55 Numaralı Gemi Adamlarınının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümlü Halinde Armatörün Sorumluluğuna ilişkin Sözleşme

 

ILO 58 Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

 

ILO 59 Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

 

ILO 68 Numaralı Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

 

ILO 69 Numaralı Gemi Aşçıların Mesliki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

 

ILO 73 Numaralı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

 

ILO 77 Numaralı Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

 

ILO 80 Numaralı Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal´da Akdettiği 29. Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

 

ILO 81 Numaralı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi

 

ILO 87 Numaralı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

 

ILO 88 Numaralı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

 

ILO 92 Numaralı Mürettebatın Gemide Bulunmasına İlişkin Sözleşme

 

ILO 94 Numaralı Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Mütealik Sözleşme

 

ILO 95 Numaralı Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme

 

ILO 96 Numaralı Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme (1949 Tadili)

 

ILO 98 Numaralı Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütealik Sözleşme

 

ILO 99 Numaralı Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usülleri Hakkında Sözleşme

 

ILO 100 Numaralı Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme

 

ILO 102 Numaralı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

 

ILO 105 Numaralı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

 

ILO 108 Numaralı Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme

 

ILO 111 Numaralı Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

 

ILO 115 Numaralı İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması  Hakkında Sözleşme

 

ILO 116 Numaralı Sonuç Maddelerinin Revizyonunda Dair Sözleşme

 

ILO 118 Numaralı Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

 

ILO 119 Numaralı Makinaların Gerekli Koruma Terbitatı ile Teçzhizine Dair Sözleşme

 

ILO 122 Numaralı İstihdam Politikası Sözleşme

 

ILO 123 Numaralı Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme

 

ILO 127 Numaralı Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme

 

ILO 133 Numaralı Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) Sözleşme

 

ILO 134 Numaralı İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin Sözleşme

 

ILO 135 Numaralı İşletmelerde İşçi  Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme

 

ILO 138 Numaralı İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

 

ILO 142 Numaralı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

 

ILO 144 Numaralı Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Dayanışmaya İlişkin Sözleşme

 

ILO 146 Numaralı Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

 

ILO 151 Numaralı Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

 

ILO 152 Numaralı Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

 

ILO 153 Numaralı Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

 

ILO 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

 

ILO 158 Numaralı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

 

ILO 159 Numaralı Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme

 

ILO 161 Numaralı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

 

ILO 164 Numaralı Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

 

ILO 166 Numaralı Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

 

ILO 167 Numaralı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

 

ILO 176 Numaralı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

 

ILO 182 Numaralı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

 

ILO 187 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.