Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Görev ve Sorumlulukları08.07.2019

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Görev ve Sorumlulukları ile ilgili merak edilen bir çok bilgi ve detaylı içeriğe TAKSİM OSGB firmamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Tarım faaliyet alanı organizasyonel yapılanması iel iş sağlığı ve güvenliğinin alanında en etkili şekilde sağlanmasını ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple büyük bir önem arz etmektedir. Tarım sektöründe bir çok taraf aynı anda ve birlik içerisinde hareket etmekte olarak görevlerini ve sorumluluklarını net bir şekilde baştan belirlemeli ve iş kazaları ile en etkili şekilde mücadele sağlamaktadır.

Alt işveren, çalışan, işveren, kendine çalışanlar, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcisine ait mevzuatlar çercevelerinde belirlenen görevler ve sorumluluklara dair bazı bilgi başlıkları sizlerle paylaşılmıştır. Belirtilmiş olan bu görevler ve sorumlulukların haricinde iş ve işyeri koşulları da göz önüne getirilerek detaylandırılmaların yapılması faydalı olacaktır.

İŞ VERENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
* Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
* İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
* Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
* Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,
* Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
* Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
* Ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
* Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak.
* Ayrıca, işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
* İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak,
* Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almak,
* Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,
* Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini sağlamak,
* İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

ALT İŞVERENİN GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI

* Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
* İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
* Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
* Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
* Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlamak,
* İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak,
* Kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almak,
* Asıl işveren, diğer alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işbirliği halinde çalışmak,
* Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak,
* Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak,
* Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak,
* Ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
* Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini sağlamak,
* Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini sağlamak,

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI

* Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,
* İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
* Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışmak,
* İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
* Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

NOT: İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARIMIZIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

* Görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirlemek ve işverene yazılı olarak bildirmek,
* Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durumu Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirmek,
* İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ihmale mahal vermeden yürütmek.

- Rehberlik;
* İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
* İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
* İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

- Risk değerlendirmesi;
* İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

- Çalışma ortamı gözetimi;
* Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
* İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
* İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

- İlgili birimlerle işbirliği;
* İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
* Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,
* Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
* Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

NOT : İş ve işyeri koşulları göz önünde bulundurularak görev ve sorumluluklar genişletilebilir.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • ISO 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
    Bu 2 günlük eğitim, tetkikçilere İSG Yönetim Sistemi tetkik yöntemleri konusunda bilgi vermekte olup, en iyi uygulamalar konusundaki en son anlayışı benimsemeleri için gereken becerileri sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • İş Kazası Bildirimi ve Bildirim Süreleri
    İş Kazasının Bildirim Süresi 5510 sayılı Kanununun 13.Maddesinin ikinci fıkrasında, SSİY 35.Maddesinde ve Ek 5. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenmiştir.
  • OSGB HİZMETLERİMİZ
    İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.