+90 0212 438 42 06

Çağrı Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmeti8.1.2020

Çağrı Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işverenin uymakla yükümlü olduğu birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerle hem her meslek grubu için tehlike sınıfları belirlenmiş hem de tehlike sınıflarına bakılmaksızın işverenlere bazı sorumluluklar yüklenmiştir.

İşveren, ilgili yasaya göre;

·        “Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

·        İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

·        Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

·        Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

·        Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” 

İşverenler kanunda sıralanan yükümlülüklerini, bünyesinde ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çalıştırarak ya da bu konuda hizmet sunan bir firmadan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alarak yerine getirmektedirler.

Yasaya göre iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu şu şekilde düzenlenmiştir:

·        “Tehlike sınıfına bakılmaksızın 50’den fazla çalışan personeli bulunan işyerlerinin 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

·        Çalışan sayısı 50’den az olan “Çok Tehlikeli” ve “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

·        Çalışan sayısı 50’den az olan ve “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

·        Çalışan sayısı 10’dan az olan ve “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri ya işveren vekilleri Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak koşuluyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmektedirler.”

Çağrı merkezlerinin faaliyetlerinin “az tehlikeli” sınıfından “tehlikeli” sınıfına alınmasıyla birlikte 50’den az çalışanı olan çağrı merkezi firmalarının da iş güvenliği hizmeti alması ve iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu hale gelmiştir.

Kanunen gerekli olduğu halde iş güvenliği uzmanı bulundurmayan işverenlere her bir ay için 5000 TL cezai yaptırım uygulanmaktadır.

 

Çağrı Merkezlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi

Çağrı merkezleri, bünyesinde çalışan bireylerin sağlığını psikolojik ve fizyolojik açıdan olumsuz yönde etkileyebilecek şartlara sahip olabilmektedir. Çalışma ortamındaki radyasyon, karbondioksit ve gürültü başlıca etkenlerdir.

Çağrı merkezlerinin gürültülü ortamında uzun süre çalışan kişilerde iç kulak tüy hücreleri tahrip olmakta; bu durum kalıcı olarak işitme kayıplarına yol açabilmektedir. Günde 8-10 saat kadar süreyle bilgisayar ekranına maruz kalan çalışanlarda ise görme bozuklukları türünden rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Yine mesleğin gerektirdiği bir durum olarak masa başında oturularak geçirilen uzunca süreler çalışanlarda bel, boyun, sırt bölgelerinde fizyolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

Bedeni gücün kullanıldığı işyerlerinde meydana gelen iş kazalarında ani ölüm ve uzuv kayıpları meydana gelebilmektedir. Çağrı merkezlerinde ise uzun süreli radyasyona, gürültüye, karbondioksite ve bilgisayar ekranına maruz kalmaktan kaynaklı hastalıklar neticesinde başta gözler ve kulaklar olmak üzere çeşitli uzuv kayıpları yaşanabilmektedir. Dolayısıyla çağrı merkezlerinin iş kazaları anlık olarak değil zamana yayılarak meydana gelmektedir. Bu durum çağrı merkezlerinde iş güvenliği uygulamalarının rutin işleyişten farklı olarak ve oldukça hassas bir şekilde yerine getirilmesini gerekli kılmaktadır.

Çağrı merkezlerinde iş güvenliği üzerine yapılan araştırmalarda vardiya sistemiyle çalışmadan kaynaklı iş güvenliği risklerinin standart zamanlı çalışma sistemindeki risklere oranla %50 daha fazla olduğu saptanmıştır. Bunun temelinde çağrı merkezlerindeki uzun çalışma saatleri ve gece çalışma uygulamaları yatmaktadır. Araştırmalar 8 saati aşan çalışma sürelerinin kaza riskini artırdığını göstermektedir (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 7(1), DOI:10.1501/sbeder_0000000108).

 

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanı, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamak, verimli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlamak, işverenin ve işyerinin mesleki sırları, ekonomik ve ticari durumlarıyla ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sunduğu işverene karşı sorumludur.

Çalışanın ölümü ya da sakat kalmasıyla sonuçlanacak nitelikte bir iş kazası ya da meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali olduğu tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesi altı ay süreyle askıya alınmaktadır.

İş kazalarındaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararları, malullüğün belirlenmesindeyse 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenen kriterler esas alınmaktadır.

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yaptığı çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri, görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetleri, işyeri hekimiyle birlikte yapılan çalışmaları ve de gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmakla yükümlüdür.

 

Çağrı Merkezlerinde İş Güvenliği Hizmetleri

Öncelikli olarak çağrı merkezlerindeki olası tehlikelerin tespiti, risk analizi ve risk değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

Çağrı merkezlerinde iş güvenliği açısından gece vardiyaları başta olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak önem arz etmektedir. Yine çağrı merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi sağlanmalı; bunun için işverene tavsiyelerde bulunulmalıdır.

Her iş yerinde görülebilecek kaza, yangın, doğal afetler türünden acil müdahaleyi gerekli kılan durumlar için acil durum planlarının hazırlanması sağlanmalı ve takibi yapılmalıdır.

Çağrı merkezlerinde kullanılan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar ile diğer ekipmanların periyodik bakım ve kontrollerinin takibi yapılmalıdır (deforme olmuş kulaklık, mikrofon, telefon vb. ekipmanların değiştirilmesi).

Çağrı merkezlerinde, İşyeri hekimiyle işbirliği yaparak işyerinde meydana gelmesi olası iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmalı, önleyici faaliyet planlarını hazırlanmalı (gürültüyü önlemek için ses emici duvarlar, etkin havalandırma, çalışanlara ses koruma eğitimi verilmesi) ve uygulamaların takibi yapılmalıdır.

Çağrı merkezlerinde, yeni bir departman ya da yeni sistem kurulacağı veya yeni cihaz ve ekipman alınacağı durumlarda iş güvenliği uzmanınca gerekli inceleme ve araştırma yapılmalı; sağlık ve güvenlik yönüyle en uygun seçimler (çalışana uygun masa ve sandalye yüksekliği, göz yormayan bilgisayar ekranı) yapılarak işverene tavsiyelerde bulunulmalıdır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Koruyucu Kıyafet Nedir?
    İnsan vücudunu ve giysilerini radyoaktif maddeler ile kirlenmesini önlemek amacı ile kumaş, lastik veya çeşitli plastik maddelerden yapılmış, laboratuvar gömleği, tulum, eldiven, çizme vb. giysilerdir.
  • Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılır veya Yenilenir
    Mevcut tehlikelerle ilgili alınması gerekli tedbirler tamamlandığında Risk Analizi yeniden yapılır veya var olan risk analizi raporu revize edilir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ataşehir
    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ataşehir´de bu hizmetlerden firmanız için yararlanmak isterseniz hemen firmamız Taksim Osgb´yi arayabilirsiniz.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.