İşe Giriş Sağlık Raporu28.11.2019

 İşe Giriş Sağlık Raporu

            İşe giriş sağlık raporu yasalar uyarınca az, orta ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış mesleklerde işe girerken gereklidir.

            Yapılacak işin yer aldığı tehlike sınıfına göre işe giriş sağlık raporu aile hekimi ve devlet hastanelerindem alınabiliyor. Ayrıca söz konusu iş yerinin sağlık ile ilgili anlaşma sağladığı kurumlar veya iş yerine ait hekimden rapor almak da mümkün.

            6331 sayılı kanunda yasal çerçevesi net olarak çizilmiş olan bu raporun temel amacı, çalışanın sağlığını korumaktır. Tehlikeli kategoride değerlendirilen işlerde, iş güvenliğini tehlikeye atacak sağlık sorunları ciddi zararlara yol açabilir. Bu nedenle çalışanların az, orta veya çok tehlikeli işlerde çalışmalarını olumsuz etkileyecek sağlık sorunları olmadığının kanıtlanması gerekir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Alınır ?

6331 sayılı kanunun ilgili maddeleri işe giriş için alınacak sağlık raporunun hangi durumlarda talep edileceğini ortaya koyar.

Buna göre sağlık raporu alınması zorunlu işlerde çalışacak kişiler için;

·        İşe ilk girişte

·        İş değişikliklerinde

·        Kişisel sağlık sorunları, iş kazaları ya da mesleki sağlık sorunları nedeniyle işten uzak kaldıktan sonraki işe geri dönüşlerde (işletme talep ederse)

·        İşin niteliği ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak, bakanlıklar düzeyinde belirlenen zaman aralıklarında düzenli olarak sağlık raporunun yenilenmesi gerekebilir. Bu rapor işe girişte olduğu gibi kişinin yaptığı işe uygun sağlık durumunu muhafaza ettiğini kanıtlamak için alınmalıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

            Alınacak İşe Giriş Sağlık Raporunun hangi tehlike sınıfı için gerekli olduğuna göre şartlar değişebiliyor.

            Az tehlikeli sınıfına giren işler için aile hekimleri tarafından sağlık raporu düzenlenebiliyor. Bununla birlikte devlet hastaneleri gelişmiş tahlil ve tetkik ihtiyacı doğan durumlarda sağlık raporu alınabilecek yerler arasındadır.

            Tehlike sınıfı orta (tehlikeli) ve yüksek (çok tehlikeli) olarak belirlenen işlerde çalışacaklar için detaylı tahlil, tetkik ve muayeneler gerekmektedir. Tehlike seviyesi yüksek, “çok tehlikeli” işler için ise iş yerlerinde ortak sağlık ve güvenlik birimine bağlı iş yeri hekimleri tarafından rapor verilebilir. İş yeri ve yapılacak işin tehlike sınıfı yasalarca belirlendiğinden, tehlike sınıfıyla örtüşmeyen raporlar bakanlık onaylarından geçemez.

            Ayrıca herhangi bir tehlike sınıfına giren iş yerlerinde, uygun sağlık raporu bulunmayan işçi çalıştırmak para cezası ile cezalandırılır. Para cezaları raporsuz çalıştırılan işçi başına 1350 TL olarak belirlenmiştir.

Özel Hastaneler

            2004 yılında TC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı “Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemesi” konulu genelge şöyle diyor; “Özel hastanelerde; usulüne uygun biçimde düzenlenmiş olsa dahi özürlü sağlık kurulu raporları, vergi muafiyet raporları, maluliyet raporları, yurt dışı tedavi raporları ve özel ekipmanlı ithal araç için alınan raporlar verilemez”

Bu genelge nedeniyle günümüzde özel hastanelerden işe giriş sağlık raporu alınamıyor. 

Periyodik Sağlık Raporu

            Kişilerin sağlık durumları zamana göre değişiklik gösterebilir. Bu noktada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca tehlikeli kategoride çalışan işçiler için periyodik arlıklarla alınacak sağlık raporları gerekir. İşçilerin güncel anlamda aynı işi yapabilecek temel sağlık durumunu incelemek ve dolayısıyla iş güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlatılmıştır.

            “İşe girişte alınan işe giriş sağlık raporu ile karşılaştırılmak üzere, aynı süreçlerin tekrar işletildiği ve belirli zaman aralıklarında, düzenli olarak alınan rapordur.”

            Yapılan işin bulunduğu tehlike derecesine göre periyodik raporlar; aile hekimleri, iş yeri hekimleri veya devlet hastanelerinden alınır.

            İş niteliği itibarıyla, az tehlikeli olarak sınıflandırılmışsa aile hekimlerinden periyodik rapor alınabilir. Bunun için işin görüldüğü firmada 10 kişiden az çalışan olmalıdır. Ayrıca iş tanımında makina, alet, teçhizat gibi kullanımlar yoksa, basit büro işlerinde periyodik sağlık raporları yine aile hekimlerinden alınabilir.

            Fabrika, maden, depo, iş makinası, şantiye, depo vb. tehlike seviyesi yüksek görevlerde çalışan işçiler için sağlık raporlarını iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hekimlerinden almaları gerekmektedir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

            Gece mesaileri birçok farklı sektörde gerekli. Hatta bazı iş kollarında sadece gece vardiyasında çalışan pozisyonlar mevcut. Bu noktada, gece çalışmasının kendine özgü şartlarına uyum sağlayabilecek sağlık durumunda olan işçilere ihtiyaç duyuluyor.

            Akşam 20.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında 11 saati geçmeyen mesailer için işçi çalıştıracak kurumların işçilerinde, gece çalışabilir sağlık raporu bulunması gerekir.

            İşe giriş sağlık raporu gibi gece mesaileri olan işlere ilk girişte bu raporun alınması şarttır. Ayrıca periyodik sağlık raporları için gece çalışacak işçilere ek tetkikler ve tahliller yapılmalıdır. Yani gece çalışabilir sağlık raporunu da periyodik olarak yenilemek gerekir. Bu noktada muayene, tahlik, tetkik, labaratuvar vb. süreçleri iş yeri hekimi yönetebilir.

            Bu sebeple, periyodik sağlık raporu muyaneleri için hazırlanan formlarda “gece çalışabilir” ibaresi ile açılmış özel bir kısım olmalıdır.

            İşe giriş, gece çalışabilir ve periyodik sağlık raporları konusunda yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen firmalar için ilk etapta yüklü miktarlarda para cezaları uygulanıyor. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

  • Tozların Gravimetrik Analizi
    Tozla Müdadele Yönetmeliğine göre gravimetrik toz tayini, İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi anlamına gelir. MADDE 11 ? (1) Toz ölçümleri lifsi tozlar hariç gravimetrik yöntemle yap
  • İSG KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI
    5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki ?İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
  • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2
    İş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Firmamız T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.